Wij hanteren een integriteitsprotocol.

Fraude en discussie omtrent integriteit zijn maatschappelijk niet aanvaardbaar en hebben negatieve consequenties voor het imago van de bedrijfstak in het algemeen en Petrumus in het bijzonder.

Petrumus is zich bewust van de fraudegevoeligheid van haar dienstverlening en van het belang van het bestrijden van fraude en het voorkomen van discussies omtrent integriteit van marktpartijen en haar werknemers. Om die reden hanteert Petrumus het onderhavige integriteitsprotocol. Doel van dit protocol is fraudepreventie en het verder verbeteren van de integriteit van de bedrijfsvoering van Petrumus

Dit protocol geldt voor alle activiteiten en onderdelen van Petrumus, ongeacht de aard van de omvang van de dienstverlening, de locatie of de opdrachtgever. Het is van toepassing op zowel de directie van Petrumus, als op alle vaste en tijdelijke medewerkers, alsmede op door Petrumus ter uitvoering van haar diensten ingeschakelde externe partijen.

Definities

omkoping: dit betreft het aanbieden, voorstellen, verrichten of goedkeuren van een betaling, in het veld dan wel in nature, aan een persoon voor diens persoonlijk gewin, of voor het persoonlijk gewin van een ander persoon, met de bedoeling die persoon te stimuleren om actief of passief iets te doen dan wel juist na te laten;

steekpenningen: dit is een aansporing of beloning die wordt aangeboden, beloofd of verstrekt met als doel het verkrijgen van enige vorm van voordeel, dan wel voordeel, waaronder commercieel, contractueel of persoonlijk voordeel, dan wel voordeel op het gebied van wet- en regelgeving c.q. toezicht;

corruptie: dit is de toestand of situatie die voortvloeit uit het aanbieden van, vragen om, goedkeuren van of aanbieden van steekpenningen;

fraude: als fraude in het kader van dit protocol wordt onder meer, maar niet uitsluitend aangemerkt: valsheid in geschrifte, bedrog, benadering van schuldeisers of rechthebbenden, verduistering, bij de totstandkoming en / of de uitvoering van een overeenkomst tot dienstverlening waarbij Petrumus als partij c.q. als belanghebbende betrokken is.

Integriteitsfunctionaris

Petrumus heeft één van de leden van haar directie en één vertrouwenspersoon aangewezen als integriteitsfunctionaris. Meldingen van incidenten of overtredingen dienen bij (één van) deze integriteitsfunctionarissen te worden gedaan. Voor zover de melding (mede) de persoon van één van de integriteitsfunctionarissen betreft, zal een vervangend integriteitsfunctionaris worden aangewezen. De namen van de fungerende integriteitsfunctionarissen zijn te allen tijde te bevragen bij de directie. In geval van een melding van een incident of overtreding, zal de integriteitsfunctionaris eerst zelf onderzoek doen en vervolgens de directie van Petrumus van een rapport van bevindingen voorzien.

Beleid

Het is voor alle medewerkers van Petrumus en medewerkers van door Petrumus ingeschakelde externe partijen verboden om:

  • steekpenningen aan te bieden of voor te stellen, of het aanbieden of voorstellen daarvan goed te keuren;
  • steekpenningen te betalen;
  • te vragen om steekpenningen of steekpenningen aan te nemen teneinde een beslissing te beïnvloeden, onrechtmatig toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke informatie of te beloven iets te doen c.q. na te laten. Zulks ongeacht of het resultaat hetzelfde zou zijn geweest zonder steekpenningen;
  • een derde partij te gebruiken voor het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten;
  • gelden te verwerken, waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend moet zijn dat deze zijn verkregen door omkoping of corruptie.

Indicatoren

De volgende omstandigheden zijn voorbeelden van relaties en gebeurtenissen die resulteren in een hoger frauderisico:

  • het betalen van een vergoeding die niet in verhouding staat tot de ter uitvoering van een opdracht te verlenen diensten;
  • het verrichten van een schenking aan een goed doel uit naam van Petrumus, zonder aanwijsbare reden;
  • het aanbieden van een stage of een baan aan mensen die banden hebben met Petrumus, medewerkers van Petrumus, dan wel (bestaande of potentiële) opdrachtgevers van Petrumus, zonder goedkeuring van de directie van Petrumus.

Wanneer een medewerker op de hoogte raakt van een incident of overtreding van het in dit protocol neergelegde beleid, dan wel van één van de indicatoren als hier genoemd, dan wel van een poging tot omkoping of een andere vorm van corruptie, dient de betreffende medewerker dit direct te melden bij een integriteitsfunctionaris.

In geval van fraude of het vermoeden van fraude, gemeld of bekend bij de directie van Petrumus, zal daar door Petrumus te allen tijde melding van worden gemaakt bij de Economische Controle Dienst.

Controle

Ter uitvoering van haar preventiebeleid zal Petrumus periodiek controleren, of de regels als neergelegd in dit protocol uit het oogpunt van preventie van fraude nog adequaat zijn.

Petrumus spant zich in nieuwe, potentiële opdrachtgevers, alsmede medewerkers, voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst zoveel mogelijk te screenen en hun achtergrond na te gaan.

Winterswijk, juli 2018